voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel
Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2009.
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Dag: kalenderdag;
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer SDL produkties.
Retouradres:
Leemskuilen 5b
5563 CK Westerhoven.

E-mailadres: sales@sdlprodukties.nl

KvK-nummer: 56805926

BTW-identificatienummer: NL050471016B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid


  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod


  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


  de prijs inclusief belastingen;

  de eventuele kosten van aflevering;

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst


  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Download hier onze voorwaarden in PDF formaat.

Algemene voorwaarden SDL Produkties.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tegelsdernederlanden.nl (handelsnaam van SDL Produkties) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij  de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de  contractspartij geen gebruik te maken van deze site.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zijn vrijblijvend en tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties. tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties biedt verschillende betalingsmogelijkheden.


Vooruitbetalingen per bank of contant.


Indien tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties een factuur zendt voor verkochte zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden is de contractspartij gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 300,- per factuur.

Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties.

Artikel 4: Levering

Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, zo snel mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de klant.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft  de  contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de  contractspartij.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties gedragen.

Na ontvangst van het product heeft  de contractspartij een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden.

U dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties niet retour genomen.

Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal  tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is daarmee voor alle bestellingen gelijk. Bij het afrekenen in de webwinkel worden deze vermeld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente.

Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover  tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.

Zolang het eigendom van de door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties verplicht de polis ter inzage aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties verplicht ter inzage aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties te verstrekken.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met:

info@sdlprodukties.nl.

Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de  contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening  van de contractspartij laten herstellen/vervangen.

Op de door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

Het risico tijdens het transport van het door de  contractspartij bestelde product is voor tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de  contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties  kunnen worden uitgesloten. Wanneer Myparcel de zending als "uitgereikt" aanmerkt, wordt het product  als geleverd beschouwd. De status van de zending door Myparcel is na te lezen op www.myparcel.nl.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de  contractspartij tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties dan wel tussen tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties  contractspartij en tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties, is tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de  contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties schriftelijk opgave doet van een adres, is tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan  bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produktiesgedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

tegelsdernederlanden.nl/SDL Produkties is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.